Businessplan

  • -

Businessplan

Category : Articles

Format Ondernemingsplan

15 november 2006 Ons kenmerk

Inhoud
1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.4 7.5 Algemeen Algemeen Achtergrond Doelstellingen en opbouw ondernemingsplan Management Producten/diensten Producten/diensten Ontwikkeling van de verschillende producten/diensten Doelgroep en markt Doelgroepen Product/markt combinatie Huidige klanten/prospects Positionering Marktpotentieel Concurrentie Marketing Promotie Prijsbeleid Distributiebeleid Organisatie Organisatie en personeel Bedrijfsvoering Kwaliteitsbeleid Wettelijke eisen/vergunningen Verzekeringen Huisvesting en overige uitrusting Juridische structuur Activiteitenplanning Financiele paragraaf Inleiding Uitgangspunten financiele prognoses Uitgangspunten voor de exploitatie- en liquiditeitsprognoses Uitgangspunten voor de balans Prive uitgaven Prognoses voor jaar 1, 2 en 3 Exploitatieprognoses voor jaar 1, 2 en 3 Liquiditeitsprognoses voor jaar 1, 2 en 3 Balansprognoses voor jaar 1, 2 en 3 Prive inkomen en uitgaven Financieringsbehoefte Financieringsvoorstel 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 15 16 16 16

15 november 2006 Ons kenmerk

1

Algemeen
1.1 Algemeen
??? ??? ???

Inleiding (de aanleiding om te komen tot dit businessplan). Een korte omschrijving van de activiteiten. Levensfase bedrijf: prestart, start, overname, groei, doorstart.

1.2 Achtergrond
???

Een korte omschrijving van de achtergrond en activiteiten (diensten, producten) van de onderneming. Het waarom van de start van het bedrijf.

???

1.3 Doelstellingen en opbouw ondernemingsplan
De doelstellingen van dit ondernemingsplan zijn:
??? ??? ??? ???

leidraad voor de bedrijfsvoering; geven van financiele planvorming en concrete prognoses; verschaffen van inzichten in de financieringsbehoeften; communicatiemiddel t.b.v. externe belanghebbenden.

Het ondernemingsplan is in 6 onderdelen opgebouwd: 1. management; 2. beschrijving producten/diensten; 3. doelgroep en markt; 4. marketing; 5. organisatie; 6. financiele prognoses.

Pagina 1

15 november 2006 Ons kenmerk

2

Management
???

Kwaliteiten, kennis en ervaring van de ondernemers/initiatiefnemers en andere sleutelfiguren. Omschrijving van de sterke en zwakke punten van de ondernemers. Functie/positie binnen het bedrijf. Arbeidsduur en aandelenbelang in het bedrijf.

??? ??? ???

Pagina 2

15 november 2006 Ons kenmerk

3

Producten/diensten
3.1 Producten/diensten
??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Opsomming en omschrijving individuele producten/diensten. Omschrijving op welke behoeften deze producten/diensten inspelen. Werkwijze en specifieke meerwaarde van producten. Innovatieve en onderscheidende (deel). Huidige status product/dienst: marktrijp, prototype, (door)ontwikkeling, pilot projecten. Bescherming (octrooipositie), exclusieve licentie, uniekheid product. Kernachtige omschrijving van de productaansprakelijkheid en algemene voorwaarden.

3.2 Ontwikkeling van de verschillende producten/diensten
??? ??? ???

Ontwikkeling nieuwe producten/diensten. Omschrijving van de nieuwe producten/diensten met daarbij een tijdsplanning. Groeiscenarios.

Pagina 3

15 november 2006 Ons kenmerk

4

Doelgroep en markt
4.1 Doelgroepen
??? ???

Doelgroepkeuze: concentratie op een doelgroep of benadering van meerdere doelgroepen. Omschrijving van de doelgroepen (bepaal daarbij eerst de belangrijkste kenmerken van de doelgroepen, zoals voor consumentengoederen: geografisch (o.a. woonplaats/regio, nationaliteit), demografisch (o.a. inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, functie) koopgedrag (o.a. prijsbewust, merkbewust, kwaliteit) lifestyle (o.a. milieubewust, gebruik techniek).| Voorbeelden voor industriegoederen: demografisch (o.a. bedrijfsgrootte, sector, locatie), koopgedrag (centraal/decentraal), situatiefactoren (o.a. ordergrootte, noodzaak voor gebruik).

Doelgroep Kenmerken Doelgroep 1 Doelgroep 2 Doelgroep 3 ??¦??¦??¦??¦??¦.. Opleiding Nationaliteit Leeftijd ??¦??¦??¦

4.2 Product/markt combinatie
Door middel van een product/markt matrix kan worden aangegeven welke producten (omschreven in hoofdstuk 3) aan welke doelgroepen worden geleverd. Deze matrix zou als volgt kunnen worden opgebouwd:
Marktsegment Product Doelgroep 1 Doelgroep 2 Doelgroep 3 ??¦??¦??¦??¦??¦.. Doelgroep 1 Doelgroep 2 Doelgroep ..

4.3 Huidige klanten/prospects
Omschrijving van de huidige resultaten: huidige klanten, omzet, belangrijke leads, offertes etc.

4.4 Positionering
Hoe wilt u dat uw klanten uw bedrijf zien Hierbij rekening houden met het onderscheid ten opzichte van de concurrentie en USPs (Unique Selling Points) van uw bedrijf.

Pagina 4

15 november 2006 Ons kenmerk

4.5 Marktpotentieel
??? ??? ??? ??? ???

Beschrijving van het marktgebied (o.a. lokaal, regionaal, nationaal, internationaal). Geef een indicatie van het marktpotentieel (de totale omvang van uw potentiele klanten). Het beoogde marktaandeel (het aandeel dat daadwerkelijk klant wordt). De verwachte groeiontwikkelingen van de markt. Algemene ontwikkelingen in de markt (wettelijk, economisch, technisch, sociaal/cultureel, Europees). Specifieke regionale ontwikkelingen. Omschrijving van hoe de organisatie inspeelt op deze ontwikkelingen.

??? ???

4.6 Concurrentie
??? ???

Omschrijving van de belangrijkste concurrenten. Beschrijving van het onderscheid ten aanzien van deze concurrenten; (hierbij is het belangrijk om een aantal eigenschappen te benoemen waarmee u de concurrentie met uw eigen bedrijf vergelijkt, zoals: kwaliteit product, marktaandeel, prijs, gebruik, naamsbekendheid, service, etc.).

Eigenschap Concurrent Concurrent 1 Concurrent 2 ??¦??¦??¦??¦??¦..

Prijs

Service

??¦??¦??¦..

???

Omschrijving van bekende initiatieven van concurrenten die in voor bereiding zijn of te verwachten zijn. Omschrijving van potentiele toetreders. Omschrijving eventuele substituut-producten of de dreiging daarvan. Omschrijving van uw concurrentievoordeel Bijv. door toetredingsbarrieres (hoge investeringen, klanten, patent/octrooi etc.).

??? ??? ???

Pagina 5

15 november 2006 Ons kenmerk

5

Marketing
5.1 Promotie
???

Uit welke onderdelen bestaat de promotiemix (o.a. google marketing, beurzen, radio/tv, free publicity, advertenties, direct marketing, website) en een omschrijving van hoe deze instrumenten worden ingezet en uitgevoerd (zelf of uitbesteden).

??? ??? ???

Welke boodschap wil de organisatie overbrengen Welke doelstellingen zijn er voor promotie Wordt de effectiviteit van de reclame gemeten, en zo ja hoe wat zijn de ervaringen tot nu toe Welke reclamebestedingen zijn er begroot (zijn deze gekoppeld aan winst, omzet, marktaandeel of is er een vast budget).

???

5.2 Prijsbeleid
???

Wat is de prijsstrategie (op basis van de prijs in de markt/de prijs van de concurrentie, de laagste prijs willen neerzetten, nieuw product dus hoge prijs??¦). Hoe is de prijs van het product opgebouwd m.b.t. kostprijs, winstmarge, kortingen en verkoopprijs Welke factoren bepalen de prijsstelling Hoe verloopt de betaalprocedure en wat is de betalingstermijn

???

??? ???

5.3 Distributiebeleid
??? ???

Hoe worden uw producten verkocht via: o.a. distributeurs, agenten, winkels, internet Omschrijvingen van huidige en potentiele distributiepartijen met de daarbij behorende hoofdafspraken.

Pagina 6

15 november 2006 Ons kenmerk

6

Organisatie
6.1 Organisatie en personeel
??? ??? ??? ??? ???

Geef de organisatiestructuur aan de hand van een organogram. Huidige en toekomstige personeelssamenstelling (wie vervult welke functie, vast/flexibel). Huidige en toekomstige taken en verantwoordelijkheden initiatiefnemers en personeel. Eventueel aan te trekken personeel (profielschets). Opleiding en training.

6.2 Bedrijfsvoering
???

Kernachtige beschrijving bedrijfsprocessen (o.a ontwikkeling, inkoop, productie- of dienstverleningsproces, distributie, verkoop). Omschrijving belangrijkste leveranciers van bovengenoemde bedrijfsprocessen en de daarmee gemaakte hoofdafspraken (o.a. betalingsvoorwaarden, exclusiviteit). Beschrijving activiteiten die door derden worden uitgevoerd (bijvoorbeeld boekhouding, facturering, service center, externe adviseurs). Kernachtige beschrijving van de samenwerking (o.a. duur, exclusiviteit).

???

???

???

6.3 Kwaliteitsbeleid
Geef een omschrijving van het eventuele kwaliteitsbeleid/certificering.

6.4 Wettelijke eisen/vergunningen
???

Omschrijving van de vergunningen en diploma??™s die u nodig heeft om uw bedrijf te voeren (Vakdiploma??™s milieuvergunning, vestigingsvergunning, horecavergunning etc.) Omschrijving van de status van bovengenoemde wettelijke eisen en vergunningen (o.a. vergunning toegekend, aangevraagd ??¦.). BTW nummer, KvK nummer.

???

???

6.5 Verzekeringen
Omschrijving van de verzekeringen die u heeft afgesloten/ gaat afsluiten tegen bedrijfsrisico??™s (o.a. rechtsbijstand, WA-verzekering, arbeidsongeschiktheid etc.).

6.6 Huisvesting en overige uitrusting
Omschrijving van o.a. de locatie, koop of huurpand, ontwerp en inrichting, faciliteiten en toekomstige wensen/eisen.

Pagina 7

15 november 2006 Ons kenmerk

6.7 Juridische structuur
???

Vennootschappelijke structuur; eventueel een tijdspad met beslismomenten voor de rechtsvormkeuze. Verdeling inbreng, zeggenschap. Speciale kenmerken.

??? ???

6.8 Activiteitenplanning
Activiteit
??? ??? ??? ??? ???

Aanvang

Afronding

Realiseren businessplan Onderhandelingen Financiering Inschrijving KvK Etc.

Pagina 8

15 november 2006 Ons kenmerk

7

Financiele paragraaf
7.1 Inleiding
In deze financiele paragraaf is gestart met de uitgangspunten van de financiele prognoses. Ten eerste zijn de uitgangspunten van de resultatenrekening behandeld, zowel van de omzet- als de kostenkant. Ten tweede zijn de uitgangspunten van de balans behandeld, zowel de activa- als passivakant. De prognoses starten vanaf ??¦.. en eindigen ??¦. In de afsluitende paragraven staat de vermogensbehoefte en gewenste vermogenstructuur.

7.2 Uitgangspunten financiele prognoses
7.2.1 Uitgangspunten voor de exploitatie- en liquiditeitsprognoses
Omzet
??? ???

Verkoopprijs per omzetgroep (eventuele kortingen) en BTW tarief per omzetgroep. Aantal verkopen per omzetgroep in de loop van de tijd (incl. onderbouwing zoals aantal klanten, gemiddelde besteding per klant, bezettingsgraad, groeiverwachtingen). Betalingstermijn debiteuren.

???

Het kostenniveau in de komende jaren: Inkoopkosten
??? ??? ???

Opbouw van de directe inkoopkosten van het product. Onderbouwing van deze kosten. Brutomarge per omzetgroep.

Productiekosten Omschrijving van de opbouw van de productiekosten (zoals hulpstoffen en onderhoud machines), de hoogte van deze kosten en de ontwikkelingen daarbinnen. Personeelskosten
???

Benoemen type functies, het aantal (in de loop van de tijd) en bijbehorende salarissen (incl. vakantiegeld (8%), overhevelingstoeslag, sociale lasten. Benoemen van eventuele pensioenen, reiskosten, opleidingskosten, inhuur flexibel personeel en overige personeelskosten.

???

Transportkosten Omschrijving van type transportkosten en de ontwikkeling van de kosten zoals: autokosten (brandstof, belasting, verzekering).

Pagina 9

15 november 2006 Ons kenmerk

Huisvestingskosten Omschrijving van het type huisvestingskosten als huurkosten, energiekosten, schoonmaakkosten, verzekeringen en onderhoud en de ontwikkeling van deze kosten. Algemene bedrijfskosten Omschrijving van de algemene kosten als telefoon/fax, contributies en abonnementen, advieskosten, accountancykosten, octrooikosten, licentiekosten, opstartkosten als notaris, advieskosten, de hoogte van deze kosten en de ontwikkelingen daarbinnen. Verkoopkosten Omschrijving van de in te zetten middelen voor verkoop zoals de website, advertenties, reclame, brochures en direct marketing en de ontwikkeling van de kosten in de loop van de tijd. Rente Omschrijving van de rentetarieven van de huidige en toekomstige bancaire leningen en rekening-courant.

7.2.2 Uitgangspunten voor de balans
Investeringsbegroting Vaste activa Investeringsprognose en afschrijvingsregime
???

Geef de geprognosticeerde investeringen (incl. tijdsplanning en onderbouwing d.m.v. offertes) in vaste activa, zoals: immateriele vaste activa (goodwill, octrooi), grond, gebouwen, machines, inventaris, transportmiddelen, computerapparatuur.

???

Geef weer de afschrijvingstermijn per activagroep en de wijze van afschrijving.

Vlottende activa
???

Geef de geprognosticeerde investeringen (incl. tijdsplanning en onderbouwing d.m.v. offertes) in vlottende activa, zoals: voorraden (grondstoffen, gereed product), debiteuren, zekerheidsgarantie voor huur, kas, bank en giro.

???

Geef de debiteurentermijn en de omloopsnelheid van de voorraad.

Financieringsbegroting Financiering door Eigen Vermogen
???

Wat voor Eigen Vermogen kan worden ingebracht (zoals, inbreng: eigen spaargeld, eigen auto, risicokapitaal door bijvoorbeeld informal investors, verhoging prive hypotheek, achtergesteld vermogen (o.a. lening familie).

???

Wat zijn de voorwaarden van deze posten, zoals de looptijd, het rentetarief en de aflossingsafspraken Kunnen bovenstaande posten onderbouwd worden met offertes en/of andere toezeggingen, zo ja welke

???

Pagina 10

15 november 2006 Ons kenmerk

Financiering door Vreemd Vermogen Lang/Middellang Vermogen
???

Wat voor Lang/Middellang Vermogen kan worden ingebracht Denk aan hypotheek bedrijfspand, middellang bankkrediet, borgstellingregeling Midden- en Kleinbedrijf, leasing en lening overig.

??? ???

Wat zijn de looptijden, rentetarieven en aflossingsafspraken Kunnen bovenstaande posten onderbouwd worden met offertes of andere toezeggingen (van bijvoorbeeld banken of de Sociale Dienst), zo ja welke

Financiering door Kort Vreemd Vermogen
???

Wat voor Kort Vreemd Vermogen kan worden ingebracht Denk aan rekening courant, leverancierskrediet (crediteuren), factormaatschappij, nog te betalen kosten, nog te betalen belastingen.

??? ??? ???

Wat is crediteurentermijn Wat is het rentetarief van o.a. rekening courant Kunnen bovenstaande posten onderbouwd worden met offertes of andere toezeggingen, zo ja welke

7.2.3 Prive uitgaven
???

Welke prive uitgaven zoals huishoudelijke uitgaven, GWE, verzekeringen, rente en aflossingen hypotheek doet u de komende jaren Welke prive ontvangsten zoals kinderbijslag, huursubsidie en inkomen partner verwacht u de komende jaren Bij eigen huis: wat is de verkoopwaarde Wat is de hoogte van de hypotheek op het huis Welke andere schulden zoals persoonlijke lening, autofinanciering of studielening heeft u nog Benoem daarbij de hoogte van het bedrag en looptijd.

???

??? ???

Pagina 11

15 november 2006 Ons kenmerk

7.3 Prognoses voor jaar 1, 2 en 3
7.3.1 Exploitatieprognoses voor jaar 1, 2 en 3
Met behulp van bovenstaande uitgangspunten is de volgende exploitatiebegroting opgesteld
Exploitatiebegroting 1e jaar Omzet Omzetgroep 1 Omzetgroep 2 Totale omzet Inkoopwaarde Inkoop groep 1 Inkoop groep 2 Totale inkoopwaarde Bruto winst Kosten Personeelskosten Brutolonen personeel Sociale lasten Pensioenen Reiskosten/andere vergoedingen Inhuur personeel Opleidingskosten Overige personeelskosten Totale personeelskosten Productiekosten Hulpstoffen Onderhoud machines Verzekeringen Overig Totale productiekosten Huisvesting en inventarisatiekosten Huurkosten Energie en water Aanschaf kleine inventaris Schoonmaakkosten Zakelijke lasten onroerend goed Verzekeringen Overig 2e jaar 3e jaar
1

1

Het eerste prognosejaar wordt veelal op maand- op kwartaalniveau uitgewerkt, de daaropvolgende perioden op jaarniveau

Pagina 12

15 november 2006 Ons kenmerk

Af: te ontvangen huur Totaal huisvesting- en inventarisatiekosten Vervoerskosten Leasekosten/autokosten Brandstof/Assurantie Overig Af: prive gebruik Totale vervoerskosten Verkoopkosten Reclame en advertentiekosten Verpakking en emballage Representatiekosten Beurskosten Website/promotie Overige Totale verkoopkosten Algemene beheerskosten Controle en advieskosten kantoor-/telefoon-/portikosten Verzekeringen Opening- en aanloopkosten Overige beheerskosten Totale beheerskosten Afschrijvingen Immateriele vaste activa (goodwill) Bouwkundige voorzieningen Machines/installaties Inventaris/gereedschap Computerapparatuur Transportmiddelen Overige Totale afschrijvingen Bedrijfsresultaat Rente- en bankkosten Rentekosten Bankkosten Totale rente- en bankkosten Gewoon resultaat voor belasting Bijzondere baten en lasten Belasting Netto resultaat

Pagina 13

15 november 2006 Ons kenmerk

7.3.2 Liquiditeitsprognoses voor jaar 1, 2 en 3
Liquiditeitsbegroting Maand 1 Begin saldo rekening courant Ontvangsten Ontvangsten afnemers Financieringen Vreemd Vermogen Ontvangsten Eigen Vermogen Overige Ontvangsten Totaal ontvangsten Uitgaven Aflossingen Personeelskosten Productiekosten Huisvesting- en inventarisatiekosten Verkoopkosten Vervoerskosten Beheerskosten BTW afdracht Overige uitgaven Totale uitgaven Saldo rekening courant Maand 2 ??¦??¦??¦.

Pagina 14

15 november 2006 Ons kenmerk

7.3.3 Balansprognoses voor jaar 1, 2 en 3
Balans (Investeringen) Jaar 1 Vaste activa Immateriele vaste activa (goodwill) Bouwkundige voorzieningen Machines/installaties/gereedschap Inventaris Computerapparatuur Totale vaste activa Vlottende activa Voorraad grondstoffen/handelsgoederen Debiteuren Voorfinanciering BTW Waarborgsommen Kas, bank, giro Totale vlottende activa Totale activa Jaar 2 ??¦??¦??¦.

Balans (Financiering) Jaar 1 Eigen vermogen Spaargeld/eigen auto Verhoging prive-hypotheek Risicokapitaal (o.a. informal investors) Achtergesteld vermogen Totale Eigen Vermogen Lang vreemd vermogen Bankkrediet Gemeentelening/familielening Overig Totaal lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen Rekening courant bankkrediet Leverancierskrediet/crediteuren Nog te betalen kosten Waarborgsommen Nog te betalen belastingen Overige Totaal kort vreemd vermogen Vermogensbehoefte Jaar 2 ??¦??¦??¦.

Pagina 15

15 november 2006 Ons kenmerk

7.3.4 Prive inkomen en uitgaven
Specificatie prive Per maand Prive uitgaven Huishoudelijke uitgaven Inkomstenbelasting Vakantie-uitgaven Aanschaf duurzame consumptie goederen Gas, water, licht Huur Rente/aflossing hypotheek Rente/aflossing lening Ziektekostenverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overige verzekeringen Prive- gebruik auto Prive-gebruik goederen/kosten Alimentatieverplichting Overige uitgaven Totale prive-uitgaven Prive-ontvangsten Kinderbijslag Huursubsidie Inkomen partner Overige ontvangsten Totale prive-ontvangsten Totaal prive 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jaarlijks Totaal

7.4 Financieringsbehoefte
Hoe hoog is de financieringsbehoefte

7.5 Financieringsvoorstel
Hoe de financieringsbehoefte in te vullen (o.a. bancaire lening, bbz lening, subsidies, eigen vermogen)

Pagina 16

15 november 2006 Ons kenmerk

Bijlagen
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Curriculum vitae Publiciteit Inschrijving KvK Octrooi-informatie Produktomschrijving, brochure Leveringsvoorwaarden, productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden Belangrijke contracten Financiele informatie Overige informatie

Pagina 17